RECRUITMENT

C.K. MACHINE AND PART CO., LTD.

RECRUITMENT


            เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นเครื่องจักรที่นิยมใช้ในการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   ในปัจุจบันเครื่อจักรแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานของแต่ละงานตามความเ
Admin
            งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงานที่หมุนรอบตัวเอง โดยจะมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานการกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 1.) การกลึงปาดหน้า เป็นการตัดโลหะโดยให้มีการ
Admin
            กระบวนการมิลเลอร์ หรือ มิลลิ่ง เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่เราเรียกว่าเครื่องกัด หรือเครื่อง milling ที่เราเรียกติดปากกันทั่วไปสามารถได้การกัดร่อง
Admin