สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 2963  
Feb 2021 2490  
Mar 2021 3234  
Apr 2021 3587  
May 2021 4074  
Jun 2021 1523  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0