สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1812  
Feb 2020 1811  
Mar 2020 2213  
Apr 2020 2203  
May 2020 2215  
Jun 2020 0  
Jul 2020 0  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0