สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 5732  
2019 4168